Regulamin Windsport Scott Test Tour 2019

  Warunkiem wzięcia udziału w Windsport Scott Test Tour 2019 jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

   

  1. Organizatorem Windsport Scott Test Tour jest firma WINDSPORT A. Roszkowski, M. Śpiewak Spółka Jawna, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 56A.

  2. W imprezie Windsport Scott Test Tour 2019 może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia w obecności swego opiekuna. Warunkiem uczestnictwa w testach jest wcześniejsza rejestracja na stronie WWW, wpłacenie opłaty rejestracyjnej oraz podpisanie umowy wynajmu roweru w dniu testów, przed wypożyczeniem sprzętu. Umowa wynajmu będzie sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i zawierać będzie dokładne dane osoby wynajmującej oraz opis i stan wypożyczanego roweru. Prosimy pamiętać, że osoby testujące poruszać się będą po drogach publicznych, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przejazdu i stosować się do przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik jedzie w teście na własne ryzyko. Liczba miejsc i rowerów testowych jest ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

  3. Każdy z uczestników Windsport Scott Test Tour zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

  4. Udział w Windsport Scott Test Tour jest odpłatny i wynosi 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych) dla każdego Uczestnika testów.
  W ramach wniesionej opłaty uczestnik otrzymuje:
  – gwarancję uczestnictwa w testach,
  – możliwość wyboru 2 rowerów do testu,
  – możliwość wyboru dnia do testów,
  – lunch,
  – opiekę nad pozostawionymi rzeczami osobistymi i rowerem,
  – opiekę przewodnika grupy podczas przejażdżki testowej. 

  Opłaty można dokonać:

  • osobiście w naszych sklepach (ul. Stoczniowców 9 oraz ul. Zakopiańska 56a)
  • przelewem na nr konta: 98 8589 0006 0000 0014 5886 0002 w tytule wpisując: Testy rowerów SCOTT 2019

  W przypadku chęci rezygnacji z wzięcia udziału w Windsport Scott Test Tour zwrotu wniesionej opłaty żądać można do 29 marca 2019 roku. Po upływie tego terminu, niezależnie od przyczyny, opłata nie będzie mogła zostać zwrócona.

  5. Każdy Uczestnik testów może wypożyczyć nie więcej niż 2 rowery w ramach wniesionej opłaty. Chęć przetestowania większej ilości rowerów wiąże się z wniesieniem kolejnej opłaty we wcześniej wspomnianej kwocie (30,00 zł).

  6. Roweru testowego używać można wyłącznie z jego przeznaczeniem.

  7. Każdy rower testowy ma wykonany przegląd techniczny, jest sprawny i przygotowany do jazdy.

  8. W rowerze testowym będą zamontowane plastikowe pedały platformowe. Każdy uczestnik testów może dostarczać swoje pedały, które zostaną zamontowane w wynajmowanym przez niego rowerze.

  9. Każdy Uczestnik Windsport Scott Test Tour ma obowiązek jeździć na rowerze testowym w kasku (własnym).

  10. Wszelkie problemy techniczne i uszkodzenia muszą być niezwłocznie zgłoszone w punkcie wydania roweru.

  11. Uczestnik testów ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w rowerze od momentu pobrania do chwili zwrotu. Ewentualne szkody zostaną wycenione przez pracownika serwisu na podstawie cen detalicznych obowiązujących w sklepie WINDSPORT.

  12. Każdy Uczestnik Windsport Scott Test Tour wykorzystuje rower testowy wyłącznie na swoją odpowiedzialność, uwzględniając swój stan zdrowia i kondycję psychofizyczną.

  13. Uczestnik Scott Test Tour zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy WINDSPORT Sp. J. z tytułu wypadków poniesionych lub spowodowanych szkód i obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

  ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU ROWERU 
  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

  Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Windsport A. Roszkowski, M. Śpiewak Sp. J. (zwany dalej jako „Administrator”). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: rodo@windsport.pl

  2. Inspektor ochrony danych: U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

  3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:
  – w celu zawarcia i wykonania umowy najmu roweru – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność
  przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy najmu roweru,
  – w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawę prawną przetwarzania
  stanowi zgoda,
  – w celu otrzymywania informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona zgoda.

  4. Kategorie danych osobowych: Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości oraz organ go wydający.

  5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora, i.in. podmiot świadczącym usługi księgowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie zgody) lub do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu roweru (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie umowy).

  7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email rodo@windsport.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

  8. Informacja o wymogu podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy najmu roweru.

  Facebook

  Bądźmy w kontakcie

  ul. Zakopiańska 56A
  30-418 Kraków

  697 907 875
  12 263 86 85

  zakopianska@windsport.pl

  Napisz wiadomość!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez WINDSPORT ANDRZEJ ROSZKOWSKI MAKSYMILIAN ŚPIEWAK SPÓŁKA JAWNA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji o charakterze marketingowym drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową, przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.