Regulamin Windsport SCOTT Test Tour 2020

  Warunkiem wzięcia udziału w Windsport SCOTT Test Tour 2020 jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

  1. Organizatorem Windsport SCOTT Test Tour jest firma WINDSPORT A. Roszkowski, M. Śpiewak Spółka Jawna, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 56A.

  2. W imprezie Windsport SCOTT Test Tour 2020 może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia w obecności swego opiekuna. Warunkiem uczestnictwa w testach jest wcześniejsza rejestracja na stronie WWW, wpłacenie opłaty rejestracyjnej oraz podpisanie umowy wynajmu roweru w dniu testów, przed wypożyczeniem sprzętu. Umowa wynajmu będzie sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i zawierać będzie dokładne dane osoby wynajmującej oraz opis i stan wypożyczanego roweru. Prosimy pamiętać, że osoby testujące poruszać się będą po drogach publicznych, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przejazdu i stosować się do przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik jedzie w teście na własne ryzyko. Liczba miejsc i rowerów testowych jest ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń).

  3. Każdy z uczestników Windsport Scott Test Tour zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

  4. Udział w Windsport SCOTT Test Tour jest odpłatny i wynosi 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) dla każdego Uczestnika testów.
  W ramach wniesionej opłaty uczestnik otrzymuje:

  – upominek od Organizatora,
  – gwarancję uczestnictwa w testach,
  – możliwość wyboru 2 rowerów do testu,
  – możliwość wyboru dnia do testów,
  – posiłek regeneracyjny,
  – opiekę nad pozostawionymi rzeczami osobistymi i rowerem,
  – opiekę przewodnika grupy podczas przejażdżki testowej. 

  Opłaty można dokonać:

  • osobiście w naszych sklepach (ul. Stoczniowców 9 oraz ul. Zakopiańska 56a)
  • przelewem na nr konta: 72 1750 1048 0000 0000 4093 3662 w tytule wpisując: Testy rowerów SCOTT 2020

  W przypadku chęci rezygnacji z wzięcia udziału w Windsport SCOTT Test Tour zwrotu wniesionej opłaty żądać można do 7 kwietnia 2020 roku. Po upływie tego terminu, niezależnie od przyczyny, opłata nie będzie mogła zostać zwrócona.

  5. Każdy Uczestnik testów może wypożyczyć nie więcej niż 2 rowery w ramach wniesionej opłaty. Chęć przetestowania większej ilości rowerów wiąże się z wniesieniem kolejnej opłaty w kwocie 30,00 zł.

  6. Roweru testowego używać można wyłącznie z jego przeznaczeniem.

  7. Każdy rower testowy ma wykonany przegląd techniczny, jest sprawny i przygotowany do jazdy.

  8. W rowerze testowym będą zamontowane plastikowe pedały platformowe. Każdy uczestnik testów może dostarczać swoje pedały, które zostaną zamontowane w wynajmowanym przez niego rowerze.

  9. Każdy Uczestnik Windsport SCOTT Test Tour ma obowiązek jeździć na rowerze testowym w kasku (własnym).

  10. Wszelkie problemy techniczne i uszkodzenia muszą być niezwłocznie zgłoszone w punkcie wydania roweru.

  11. Uczestnik testów ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w rowerze od momentu pobrania do chwili zwrotu. Ewentualne szkody zostaną wycenione przez pracownika serwisu na podstawie cen detalicznych obowiązujących w sklepie WINDSPORT.

  12. Każdy Uczestnik Windsport SCOTT Test Tour wykorzystuje rower testowy wyłącznie na swoją odpowiedzialność, uwzględniając swój stan zdrowia i kondycję psychofizyczną.

  13. Uczestnik Windsport SCOTT Test Tour zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy WINDSPORT Sp. J. z tytułu wypadków poniesionych lub spowodowanych szkód i obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

  ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU ROWERU 
  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

  Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Windsport A. Roszkowski, M. Śpiewak Sp. J. (zwany dalej jako „Administrator”). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: rodo@windsport.pl

  2. Inspektor ochrony danych: U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

  3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:
  – w celu zawarcia i wykonania umowy najmu roweru – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność
  przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy najmu roweru,
  – w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawę prawną przetwarzania
  stanowi zgoda,
  – w celu otrzymywania informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona zgoda.

  4. Kategorie danych osobowych: Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości oraz organ go wydający.

  5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora, i.in. podmiot świadczącym usługi księgowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie zgody) lub do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu roweru (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie umowy).

  7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email rodo@windsport.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

  8. Informacja o wymogu podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy najmu roweru.

  Facebook