regulamin centrum tesowego i wypożyczalni nart

Regulamin centrum testowego i wypożyczalni nart Windsport

 

Warunkiem wypożyczenia lub przeprowadzania testu nart jest akceptacja przez Wypożyczającego wszystkich punktów poniższego regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią. 

 

 1. Centrum testowe i wypożyczalnia nart Windsport umożliwia wypożyczenie nart i/lub przeprowadzenie ich testu przed zakupem. 
 2. Warunkiem wypożyczenie nart i/lub przeprowadzenie ich testu jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. 
 3. Narty może wypożyczyć wyłącznie osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem, np.: prawem jazdy lub paszportem. 
 4. Każdy model nart można zarezerwować podając preferowaną długość oraz termin wypożyczenia. 

Rezerwacji nart można dokonać:

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 100% kwoty należnej za okres wypożyczenia nart określonej w tabeli w punkcie 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub nie stawienia się po odbiór nart w określonym terminie, w myśl przepisów prawa określonych w Art. 394 kodeksu cywilnego zadatek nie zostanie zwrócony

Zadatek wpłacić można:

 • osobiście w sklepie sportowym Windsport, ul. Zakopiańska 56A, 30-418 Kraków;
 • przelewem na nr konta: 98 8589 0006 0000 0014 5886 0002 w tytule wpisując: zadatek na rezerwację nart [producent, model, długość, rocznik].
 1. Wydanie nart poprzedza spisanie umowy najmu zawieranej za pośrednictwem programu SPORTS RENTAL. 
 2. Narty wypożyczyć można maksymalnie na 7 dni. 
 3. Opłata za wypożyczenie nart wynosi:
Ilość dni 1 2 3 4 5 6 7 Weekend*
Kolekcja 2021 70 140 210 280 340 400 400 150
Narty FIS 2021 90 180 270 360 440 520 520 200
Poprzednie kolekcje 50 100 150 200 240 280 280 110

*od piątku od 15:00 do poniedziałku do 12:00

 

 1. Przekroczenie terminu zaznaczonego w punkcie 7. związane jest z naliczeniem dodatkowej opłaty wynoszącej 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Opłata za użyczenie nart naliczana jest z góry na następujących zasadach: 

  a) Za narty wypożyczane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00 opłata dobowa naliczana jest do dnia kolejnego, do godziny wypożyczenia. W momencie niedokonania zwrotu w wyżej wymienionym terminie automatycznie naliczona będzie opłata za rozpoczęcie kolejnej doby wg cennika.
  b) Za narty wypożyczane od poniedziałku do czwartku: po 15:00 opłata dobowa naliczana jest do 20:00 kolejnego dnia. W momencie niedokonania zwrotu w wyżej wymienionym terminie automatycznie naliczona będzie opłata za rozpoczęcie kolejnej doby wg cennika.
  c) Narty wypożyczane w piątek po 15:00 lub w sobotę (przez cały dzień) użyczane są zawsze przynajmniej do poniedziałku, do godziny 12:00, a opłata naliczana jest w taryfie weekendowej. W momencie niedokonania zwrotu w wyżej wymienionym terminie automatycznie naliczona będzie opłata za rozpoczęcie kolejnej doby według cennika.

   

 3. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty testu Klient zakupi w sklepie WINDSPORT testowany przez siebie model nart zostaną Mu zwrócone koszty testowania za 1 dobę* (chyba, że aktualna promocja stanowi inaczej). 
 4. Zasady testowania nart:
 • narty przeznaczone do testów/wypożyczenia są przygotowane do jazdy – są naostrzone i nasmarowane;
 • obowiązkiem Wypożyczajacego jest utrzymanie ślizgu w należytym stanie (smarowanie dowolną techniką);
 • zaleca się jazdę na nartach testowych/wypożyczonych w kasku;
 • na nartach testowych/wypożyczonych nie wolno brać udziału w zawodach;
 • wszelkie problemy techniczne i uszkodzenia muszą być niezwłocznie zgłoszone w punkcie wypożyczenia nart;
 • w okresie wypożyczenia narty mogą być serwisowane jedynie w serwisie WINDSPORT
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody, od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu nart. Ewentualne szkody zostaną wycenione przez pracownika serwisu na podstawie cen detalicznych w sklepie i/lub serwisie WINDSPORT i naliczone przy odbiorze nart przez pracownika. 
 2. W przypadku utraty nart kaucja stanowi 100% kwoty ich wartości katalogowej. 
 3. Klient wypożyczający narty zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy WINDSPORT A. Roszkowski, M. Śpiewak Sp. J. z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z nart. 
 4. Do wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się Prawa Kodeksu Cywilnego. 
 5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z powyższym regulaminem będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby firmy WINDSPORT A. Roszkowski, M. Śpiewak Sp. J.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU NART
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Windsport A. Roszkowski, M. Śpiewak Sp. J. (zwany dalej jako „Administrator”). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: rodo@windsport.pl 
 2. Inspektor ochrony danych: U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych. 
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:

– w celu zawarcia i wykonania umowy najmu nart; 

– podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy najmu nart;

– w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda;

– w celu otrzymywania informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona zgoda.

 

 1. Kategorie danych osobowych: Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania. 
 2. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora, i.in. podmiot świadczącym usługi księgowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
 3. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie zgody) lub do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy najmu roweru (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie umowy). 
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email rodo@windsport.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. 
 5. Informacja o wymogu podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy najmu nart.

* zwrot kosztów testu nart dotyczy ich ceny nominalnej, nie łączy się z innymi promocjami

KONTAKT

Sklep rowerowy | Sklep narciarski | Serwis narciarski | Bootfitting - dopasowanie butów narciarskich | 
Sklep rowerowy | Serwis rowerowy | Bike fitting
Facebook